Regulamin – Fantazja
Skontaktuj się! 601 61 38 66

REJSY FANTAZJĄ 2024


Codziennie planujemy rejsy  o pełnej godzinie od godz. 11tej .Rejsy grupowe i imprezowe proszę zamawiać  z kilkudniowym  wyprzedzeniem. Sobota-Niedziela-Święta bilety można nabyć również przez internet. Bilet Normalny dla rejsów (1-6) 25 zł osoba, Ulgowy 20 zł osoba. Rejsy ze Śluzowaniem i okolicznościowe  możliwe po uprzedniej rezerwacji najlepiej SMS po godz. 17tej (minimum 10 osób). Zachęcamy do internetowego zakupu biletów, Można je również zakupić przed rejsem u kapitana Fantazji . Zapraszamy ! 

Pływamy przez

cały rok!

Regulamin

REGULAMIN REJSÓW TURYSTYCZNYCH STATKU FANTAZJA

UWAGA! Przewoźnik zastrzega sobie prawo do niezrealizowania rejsu standartowego (nr 1-6) ok. 50 minutowego w przypadku mniejszej ilości pasażerów niż 10 osób. Wyjątkiem będzie uiszczenie minimalnej opłaty za rejs w wysokości 200 zł.  P0 GODZINIE 17-TEJ REJSY NA ZAMÓWIENIE TRASA DOWOLNA.

1. Statkiem Fantazja kieruje, nadzoruje i ponosi odpowiedzialność za całokształt spraw związanych z jego eksploatacją, w zakresie przewozu pasażerów i ładunku, pracy załogi i bezpieczeństwa żeglugi – Kapitan, który posiada wymagane prawem uprawnienia. Przewoźnikiem jest firma Zbigniew Podlasiński Statek Fantazja, ul. Tamka, nr 2, 85-102 Bydgoszcz, NIP 9670650940, REGON: 090455578 .Zasady podróżowania statkiem  FANTAZJA

2. Wejście na statek oraz zejście odbywa się wyłącznie po zacumowaniu statku do przystani.

3.  Decyzję o rozpoczęciu i zakończeniu wejścia na statek oraz o rozpoczęciu zejścia ze statku podejmuje Kapitan.

4. Rejs Fantazją odbywa się na podstawie biletu zakupionego u obsługi statku lub w innym stosowanym systemie oraz na podstawie dokumentu, uprawniającego zgodnie z odrębnymi przepisami do ulg w opłatach, jeżeli takie przysługują.

5. Pierwszeństwo wejścia na statek i zejścia mają osoby niepełnosprawne oraz matki z małymi dziećmi.

6. Pasażer może przewozić statkiem wyłącznie bagaż podręczny. Za zgodą Kapitana dozwolony jest przewóz wózka dziecięcego, inwalidzkiego, hulajnogi lub roweru, o ile pozwalają na to parametry statku.

7. Wchodzenie do statku na łyżworolkach, na wrotkach lub na podobnym sprzęcie jest niedozwolone.

8. Kapitan statku ma prawo odmówić wejścia pasażerów na pokład w stanie nietrzeźwym, lub jeżeli spowodowałoby to przekroczenie dopuszczalnej zdolności przewozowej albo wejścia po czasie przewidzianym w rozkładzie na odpłynięcie.

9. Pasażerowie w czasie podróży zobowiązani są wykonywać polecenia załogi statku dotyczące zajmowania miejsc, umieszczenia bagażu, wózków dziecięcych, wózków inwalidzkich, rowerów.

10. Pasażerowie zobowiązani są wykonywać polecenia załogi statku związane z bezpieczeństwem i zachowaniem porządku w czasie trwania podróży, od wejścia na pokład Fantazji do jej opuszczenia na przystanku docelowym.

11. Podczas rejsu statkiem zabrania się:

12. Po dopłynięciu do przystanku końcowego danej linii określonego w rozkładzie rejsu, wszyscy pasażerowie zobowiązani są opuścić pokład statku.

13. Podczas wejścia na statek i zejścia zabronione jest blokowanie jak też podchodzenie do krawędzi nabrzeża poza linię bezpieczeństwa.

14. Pasażer ponosi odpowiedzialność wobec przewoźnika, za wszelkie szkody wyrządzone na statku i przystani z jego winy, w tym związane z przewozem bagażu lub koniecznością zmiany kursu.

15. Osoby zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi w transporcie mogą być niedopuszczone do rejsu lub usunięte z pokładu na najbliższym przystanku.

16. Osoby uciążliwe dla podróżnych lub odmawiające zapłacenia należności za przejazd mogą być niedopuszczone do rejsu lub usunięte z pokładu statku na najbliższym przystanku, chyba że naruszałoby to zasady współżycia społecznego.

17. Zabrania się przewożenia statkiem:

18. BILETY: 

19. Zasady kontroli biletów:

1) nie posiada ważnego biletu potwierdzającego uiszczenie należności za przejazd.

2) nie posiada dokumentu uprawniającego do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego nie zostanie wpuszczony na pokład.

20. Tryb postępowania z rzeczami znalezionymi:

21. REKLAMACJE: Pasażerowi przysługuje prawo złożenia skargi lub reklamacji z tytułu niewykonania lub odwołanie rejsu:

Postanowienia końcowe

W sprawach nieobjętych Regulaminem, zastosowanie mają właściwe przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1983), ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2128) oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw.

WYKAZ osób uprawnionych do bezpłatnych i ulgowych przejazdów w ramach rejsów turystycznych STATKU FANTAZJA:

1. UPRAWNIENIE DO BEZPŁATNYCH BILETÓW

2. UPRAWNIENIE do ulgowych przejazdów przysługuje: